Vad händer med våra sopor?

Vår BRF har tillsammans med BRF Kopparstaven och BRF Rondellen en sopsugsförening.

När vi slänger våra sopor i sopnedkastet forslas de vidare i rör till “sopsugshuset” (Det röda nedanför förskolan Svetsarstugan) Där hämtas de sedan ca en gång i veckan och körs till Uppsala där de omvandlas till bränsle och blir sedan till värme för en stor del av Uppsala.

Under 2016 bearbetades 170 ton, en minskning från 2015 med 19 ton, ett glädjande besked, men vi kan bli ännu bättre! Vi påminner om att inte kasta sådant i sopnedkastet som skall källsorteras i behållare som finns bl.a på parkeringen mitt emon Kärnmakaren.

Med minskning av soporna så minskar även kostnaderna och kan därmed hålla våra månadskostnader nere för föreningen.